Uzsākam ilgtermiņa projektu

Jūlija sākums biedrībā „Ūdenszīmes” iezīmējās ar skaistu notikumu – ir apstiprināts ilgtermiņa projekts „Sabiedriskās līdzdalības resursi lauku teritoriju attīstībā”. Projekts tika iesniegts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma”. Šīs programmas ietvaros atbalsts tiek sniegts nevalstisko organizāciju pamatdarbības attīstībai noteiktās jomās, darba programmas ietver ilgāku laika periodu. „Ūdenszīmju” darbības programma tiek ieviesta līdzdalības demokrātijas jomā, un tās mērķis ir: „ Palielināt NVO sektora nozīmi lauku teritoriju attīstībā, tā kapacitāti lēmumu pieņemšanas procesos un lomu vietējās kopienas dzīves kvalitātes uzlabošanā.” Darba programmas īstenošana tiek uzsākta 2013. Gada 10.jūlijā un tā turpināsies līdz 2015. Gada 31. Decembrim. Šobrīd ir apstiprināts konkrēts 2013. gada pasākumu plāns, lai iegūtu tiesības programmu turpināt, projekta finansētājam – Sabiedrības Integrācijas fondam – būs jāiesniedz arī detalizētas 2014. un 2015. gada darbības programmas. Projekta īstenošanas vieta ir Jēkabpils novads, atsevišķas aktivitātes notiks arī Aknīstes novadā, jo projekta partneris ir Lauku Partnerība „Sēlija”. Galvenie šī gada darbības plāna pasākumi ir: -          Jēkabpils novada NVO apvienības izveidošana, tās statūtu izstrāde, 2014. gada darbības prioritāšu sagatavošana. -          Jēkabpils novada  NVO 2013. gada foruma norise. -          NVO atbalsta pasākumi – pieredzes apmaiņas brauciens, ziņu lapas sagatavošana un izsūtīšana, individuālo konsultāciju nodrošināšana. -          Apvienības interešu pārstāvības nodrošināšana Lauku Partnerībā „Sēlija” un novada pašvaldībā, atbilstoši Darba programmas ieviešanas periodam. -          Regulārie brīvprātīgo piesaistes un aktivizēšanas pasākumi Kaldabruņas skolā. -          Jaunu biedru piesaistes pasākums, organizējot „Ziemassvētku sezonu” 2013. gada decembrī Kaldabruņas ciemā. -          Ne mazāk kā divu projekta pieteikumu izstrāde; -          Ziedojumu piesaistes pasākumi; -          Biedrības saimnieciskās darbības plāna izstrādes uzsākšana; -          Pasākuma organizācija vietējās kopienas aktivizēšanai. Lai par šī projekta norisēm uzzinātu iespējami vairāk cilvēku, piektdien, 23. Augustā, pl. 10 00 Kaldabruņas skolā organizējam projekta uzsākšanas informatīvo semināru. Semināra laikā iepazīstināsim ar plānotajiem darbiem, piedāvājumu auditorijai un mūsu paredzētajiem sasniegumiem. Aicinām visus interesentus – gan citas novada biedrības, gan pašvaldības pārstāvjus, gan, it īpaši – Kaldabruņas iedzīvotājus! Sagatavoja – biedrības „Ūdenszīmes” vadītāja Ieva Jātniece. Kopējās darba programmas  attiecināmās izmaksas laika posmā no 2013. Līdz 2015. Gadam sastāda Ls 31 500,-  EEZ  programmas līdzfinansējums 90% apmērā sastāda Ls 28 350,00. Projektu ar 10% līdzfinansējuma atbalsta Jēkabpils novada pašvaldība.