Uzsākam jauna projekta realizāciju

Ar jaunā gada pirmo dienu uzsākam projekta „ Jēkabpils novada biedrību kapacitātes paaugstināšana sociālajā jomā „ Pasniedz roku!”” realizāciju.

Projekts tiks ieviests 2012. Gada laikā, un tā aktivitātes norisināsies visā Jēkabpils novada teritorijā, iesaistot lielāko daļu no novada nevalstiskajām organizācijām.

Projekta mērķis ir: Stiprināt Jēkabpils novada nevalstisko organizāciju kapacitāti sociālajā jomā, nodrošinot biedru apmācības  un atbalsta pasākumus, kā arī pilnveidojot sociālās palīdzības pakalpojumu kvalitāti iesniedzējorganizācijā un izveidojot šo pakalpojumu divās partnerorganizācijās.

Projekta galvenās  aktivitātes:

  • Organizāciju biedru apmācības;
  • Psiholoģiskā atbalsta grupas un supervīzijas nodrošinājums;
  • Sociālo pakalpojumu sniegšanas pilnveidošana iesniedzējorganizācijā;
  • Sociālo pakalpojumu sniegšanas sistēmas izstrāde un pakalpojumu sniegšanas uzsākšana divās partnerorganizācijās;
  • ESF projekta pieteikuma izstrāde sociālo pakalpojumu sniegšanas attīstībai.
  • Diskusiju grupas par sociālā atbalsta sniegšanas metodēm NVO sektorā sadarbībā ar pašvaldību;
  • Iedzīvotāju iniciatīvas grupu izveidošanās stimulēšana apdzīvotās vietās ar kritisku sociālo situāciju;

Projekta rezultātā tiks pilnveidota sociālā atbalsta sistēma, ko, sadarbojoties ar pašvaldību, nodrošina nevalstiskais sektors. Tiks uzlabots gan dzīves līmenis sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju grupām, gan arī paaugstināta nevalstisko organizāciju kapacitāte sociālajā jomā, paplašināta to darbības sfēra, auditorijas loks, kā arī paaugstināta līdzdalības pakāpe pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesos.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir Ls 20 816,87 , ar līdzfinansējumu  šī projekta ieviešanā piedalās arī Jēkabpils novada pašvaldība.

92% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts Kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.