Projekts “Dabas resursi sociālās dzīves kvalitātes uzlabošanā „Jumis”

Saturs:Projekts “Dabas resursi sociālās dzīves kvalitātes uzlabošanā „Jumis”

Nr. 2012.EEZ/PP/MEC/027

Projekta vispārējais mērķis ir „Uzlabot dzīves kvalitāti ilgstošam sociālās atstumtības riskam pakļautām sabiedrības grupām –  maznodrošinātām ģimenēm ar bērniem un iedzīvotājiem ar invaliditāti, izmantojot dabas resursus un to pieejamību kā šīs kvalitātes paaugstināšanas instrumentu”.

Projekta tiešie mērķi ir:

–          Uzlabot lauku reģionu maznodrošināto ģimeņu ar bērniem un pensionāru labklājības līmeni, ar informatīvu un praktisku pasākumu palīdzību paaugstinot dabas resursu efektīvu pielietojumu dzīves kvalitātes paaugstināšanā.

–          Uzlabot dabas resursu pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti;

–          Paaugstināt maznodrošināto ģimeņu bērnu interešu izglītības un brīvā laika pavadīšanas iespējas, demonstrējot dabas resursu daudzveidīga pielietojuma efektivitāti šo iespēju nodrošinājumā;

–          Izveidot ilgtspējīgu dabas resursu informācijas un demonstrāciju centru, akcentējot tā lomu vietējās kopienas sociālās dzīves kvalitātes uzlabošanā un ekonomiskajā izaugsmē.

Projekta tiešās mērķa grupas:

Lauku reģionu maznodrošinātās ģimenes ar bērniem;

Iedzīvotāji ar invaliditāti;

Lauku reģionu maznodrošinātie pensionāri;

Projekta aktivitātes ir iedalītas četros  tematiskajos blokos:

–          Primāro vajadzību bloka aktivitātes, kas ietver dārza un ražas sesijas maznodrošinātām ģimenēm, atbalstu dārzu ierīkošanā un ražas saglabāšanā;

–          Vides kvalitātes paaugstināšanas un veselības uzlabošanas aktivitātes, kas ietver ārstniecības augu paraugstādījumu izveidošanu 3 iesaistītajās organizācijās Jēkabpils novadā, RISK „Optimists” teritorijā Rīgā, kā arī – dabas sesijas norisi RISK „Optimists” biedriem.

–          Pašrealizācijas un interešu izglītības bloka aktivitātes. Tās ietver dabas darbnīcas maznodrošināto ģimeņu pieaugušajiem, kā arī 3 dabas darbnīcas dienas nometņu formā maznodrošināto ģimeņu bērniem.

–          Ekonomiskās attīstības un ilgtspējas bloka aktivitātes. To ietvaros iesniedzējorganizācijā tiks izveidots ārstniecības augu un aizsargājamo augu demonstrāciju dārzs, kā arī – izveidota ārstniecības augu un aizsargājamo augu ekspozīcija telpās.

Projekta ieviešanas periods 04.10.2013. – 31.03.2015.

Kopējās izmaksas sastāda Ls 29 996,42, no kurām LS 26 996,41 sastāda EEZ līdzfinansējums.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valstsProject “Natural resources in emprovement of  social life „Jumis”

Nr. 2012.EEZ/PP/MEC/027

General aim of project is “To improve quality of life of long-term social exclusion in high-risk groups – low-income families with children and people with disabilities with using of natural resources”

The project specific objectives are:

– Improve rural low-income families with children and pensioners’ welfare, with an informative and practical measures increasing the efficient use of natural resources.
– Improve the availability of natural resources for people with disabilities;
– Increase low-income families, children’s interest in education and free – time activities, demonstrating a diversified using of natural resources.
– Creation of sustainable  information and demonstration center, improving quality of life of local community and economical growth in district.
Direct target group:
Rural low-income families with children;
People with disabilities;
Rural low -income seniors;

The project activities are divided into four thematic sections:
– The primary need  unit activities, which include garden and harvest sessions for low-income families, supporting orchards development and harvest  preservation;
– Environmental quality improvement and health promotion unit activities, including the establishment of herbal gardens in to 3 participating organizations in  Jēkabpils region, the NGO  “Optimist” territory in Riga;  as well – the natural course of the session RISK “Optimists” members.
– Self-Realization and enviromental  educational unit activities. These activities include  nature workshops for low-income families  adults and 3  nature workshop  camps for children from low-income families.
– Economic Development and Sustainability unit activities. Within  this activities  demonstration garden and  exhibition of protected and medical plants will be established in the territory and rooms of applicant organisation.